Zavedenie systému manažérstva kvality a environmentu

BÁBOLNA BIO ako jeden z rozhodujúcich faktorov súčasného trhu s biocídmi v strednej Európe si je vedomá, že v rámci divízie poskytovania služieb je možné len na základe vysokej odbornosti za pomoci vysokej technologickej disciplíny poskytnúť svojim zákazníkom istotu a naplniť ich ciele z hľadiska kvality dodávaných služieb.

V rámci posilnenia nášho dobrého mena a tiež naplnenia cieľov v rámci eliminovania rizík v ochrane životného priestoru sme úspešne zaviedli a obhájili systém Manažérstva kvality a environmentu EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015.

Zároveň v roku 2016 sa nám podarilo ako prvej spoločnosti na Slovensku obhájiť normu EN 16636 - Manažérstvo služieb na hubenie škodcov. Požiadavky a kompetentnosť. Je prvým celoeurópskym štandardom v profesionálnej regulácií škodcov a vďaka ktorej je naším cieľom ponúknuť partnerom všetkých našich vysokokvalifikovaných odborníkov, aby ich práca bola dokumentovaná, technologické postupy prehľadné, overiteľné a účinné.
 

Sme presvedčení, že tieto CERTIFIKÁTY nám a najmä našim partnerom dajú záruku na technologicky čisté a maximálne účinné postupy v rámci regulácie škodcov.